El CE Sabadell convoca una Junta Extraordinària el 2 d’agost

El Consell d’Administració del CE Sabadell ha convocat una Junta General Extraordinària d’Accionistes el pròxim dimarts 2 d’agost a les 18h a la Nova Creu Alta. El principal punt a tractar serà l’aprovació d’una ampliació de capital de 3.150.000 euros, considerada el punt de partida del pla CES28 presentat aquest dilluns. L’ordre del dia serà el següent:

PRIMER. Augment del capital social, per un import fins a un màxim de TRES MILIONS CENT CINQUANTA MIL EUROS (3.150.000€) mitjançant l’emissió de DEU MILIONS CINC-CENTES MIL (10.500.000) noves accions, iguals, indivisibles i acumulables, de trenta cèntims d’euro (0,30€) de valor nominal cadascuna d’elles, sense prima d’emissió i amb possibilitat de subscripció incompleta. L’import de l’augment haurà de ser satisfet mitjançant aportacions dineràries i desemborsat amb la subscripció. Fixació de les condicions de subscripció i desemborsament, respectant el dret de subscripció preferent dels actuals accionistes. Consegüent modificació, en el seu cas, dels articles 5è i 6è dels estatuts socials.

SEGON. Delegació en l’òrgan d’administració de les facultats per a executar l’acord a adoptar en la pròpia Junta d’augmentar el capital social, i especialment per a fixar les condicions del mateix en tot el no previst en l’acord de la junta general i per a modificar els estatuts socials, donant nova redacció als articles 5è i 6è a fi de reflectir la nova xifra de capital social resultant de l’ampliació i el nombre d’accions en què el mateix hagi quedat dividit.

TERCER. Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta.